Cuban Benelux

Algemene Voorwaarden

 

Art. 1: Toepassingsgebied

Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van, en op alle bestellingen gericht aan LUS TRANSPORT BV ongeacht op welke dienst of welk product zij betrekking hebben, behalve indien tussen LUS TRANSPORT BV en de afzender uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden werden overeengekomen. Door een vervoer aan LUS TRANSPORT BV toe te vertrouwen, aanvaardt de afzender zonder voorbehoud de huidige algemene voorwaarden. Als afzender wordt beschouwd elke natuurlijke of rechtspersoon die LUS TRANSPORT BV belast met het vervoeren van goederen of die een overeenkomst afsluit met LUS TRANSPORT BV.

Art. 2: Brochure en Prijslijst

De LUS TRANSPORT BV brochures en de geldende LUS TRANSPORT BV prijslijst maken volledig deel uit van deze huidige algemene voorwaarden. De brochures en/of prijslijst kunnen worden gewijzigd. Zij zijn gratis ter beschikking op de maatschappelijke zetel van LUS TRANSPORT BV en kunnen bezorgd worden na verzoek via Email aan sprinter@sprinter.lustransport.be of op het telefoonnummer +32 (0)495 888 777.

Art. 3: Vervoersvoorwaarden

Elk vervoer valt onder toepassing van de bepalingen van het CMR-Verdrag, behalve indien er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in deze algemene voorwaarden of indien het vervoer onder toepassing van andere wetgeving of een ander verdrag valt.

Art. 4: Offertes en bestellingen

LUS TRANSPORT BV is enkel gebonden door haar offertes indien zij door haar werden ondertekend en indien zij tijdig door de afzender aanvaard werden en aan LUS TRANSPORT BV werden teruggezonden. LUS TRANSPORT BV is enkel gebonden door bestellingen indien deze door haar ondertekend werden.

Art. 5: Annulatie

a. Bij het annuleren van een orderbevestiging, dient de verontschuldigde som nog steeds te worden betaald:
b. Op de dag van het transport zelf of/en wanneer de wagen ter plaatse staat: 100% van de afgesproken transportprijs
b. 24 Uur op voorhand: 70% van de afgesproken transportprijs

Art. 6: Gevaarlijke en bederfbare goederen

a. De afzender moet op het ogenblik van de bestelling bij LUS TRANSPORT BV aanmelden dat het vervoer betrekking heeft op gevaarlijke of bederfbare goederen. LUS TRANSPORT BV vervoert gevaarlijke goederen (ADR) enkel onder gedeeltelijke vrijstelling (1000-punten-regel). De afzender dient LUS TRANSPORT BV onmiddellijk in te lichten over de juiste aard van de goederen, het gevaar dat deze kunnen veroorzaken evenals de te nemen voorzorgsmaatregelen. LUS TRANSPORT BV behoudt steeds het recht het vervoer te weigeren.

b. De afzender staat in voor de vermelding van de nodige gegevens op het vervoerdocument en de te vervoeren goederen, minstens moet de afzender deze gegevens op een andere wijze, op voorhand en schriftelijk, aan LUS TRANSPORT BV meedelen.

c. LUS Transport bv heeft het recht gevaarlijke en/of bederfbare goederen die niet werden aangemeld zoals hogervermeld, op eender welke plaats en op eender welk tijdstip te lossen, te vernietigen of onschadelijk te maken, waarbij alle kosten ten laste van de afzender vallen: daarbij wordt geen rekening gehouden met het gegeven of deze goederen al dan niet een effectief gevaar opleveren.

d. De afzender is aansprakelijk voor alle schade die door LUS TRANSPORT BV of derden geleden wordt doordat de afzender zich niet houdt aan zijn verplichtingen m.b.t. gevaarlijke goederen (ADR).

Art. 7: Verpakking

De verpakking van de goederen wordt uitgevoerd door de afzender, of minstens onder zijn volledige verantwoordelijkheid. De afzender zal de goederen beschermen tegen alle risico’s van het vervoer, onder meer rekening houdend met de aard van de inhoud, de bestemming en de handelingen eigen aan het vervoer. De afzender zal er in het bijzonder over waken dat de inhoud of een deel ervan niet kan worden weggenomen zonder de verpakking te beschadigen. De afzender zal aan LUS TRANSPORT BV homogene zendingen toevertrouwen. Hij zal vermijden meerdere met tape samengekleefde of met touw samengebonden pakjes aan LUS TRANSPORT BV toe te vertrouwen. LUS TRANSPORT BV houdt zich het recht voor goederen te weigeren die niet voldoen aan de hoger vermelde vereiste.

Art. 8: Documenten

a. De afzender vult alle transport documenten (bon, CMR,…) in en verstrekt alle inlichtingen nodig voor het goede verloop van het vervoer. Hij staat in voor de overeenstemming, de juistheid en de leesbaarheid van deze documenten. Alleen hij is verantwoordelijk tegenover de bevoegde autoriteiten.

b. Voor internationaal vervoer wordt de afzender in het bijzonder gewezen op de vereiste van de nodige douaneformaliteiten. De afzender is als enige verantwoordelijk voor het invullen van de documenten en voor het nakomen van de douaneformaliteiten.

c. De afzender vergoedt LUS TRANSPORT BV voor alle kosten tengevolge van inbreuken op de vorige alinea’s.

Art. 9: Verzekering

LUS TRANSPORT BV kan op aanvraag van de afzender een facultatieve “alle risico’s”-verzekering aanbieden die ten laatste op het ogenblik van de bestelling van een vervoer dient te worden aangevraagd, mits betaling van de premie. Indien de afzender zelf een goederenverzekering afsluit, dan dient deze een clausule van afstand van regres lastens LUS TRANSPORT BVT te bevatten.

Art. 10: Betalingen – Facturatie

a. Alle facturen van LUS TRANSPORT BV dienen contant te worden betaald, behalve indien een andere vervaldag werd overeengekomen op de factuur.

b. Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van of op een van de bankrekeningen van LUS TRANSPORT BV.

c. LUS TRANSPORT BV zal op het einde van elke maand een factuur opmaken voor de geleverde goederen en/of diensten. Indien in een lopende maand het factuurbedrag is opgelopen tot €500,00 of meer, zal er telkens onmiddellijk een factuur worden opgemaakt.

d. Nieuwe klanten zonder betalingshistorie kunnen gevraagd worden een voorschot op of het volledige bedrag van de offerte/bestelling vooraf te betalen.

e. De afzender/koper/opdrachtgever die uiterlijk op de vervaldag in gebreke is gebleven de openstaande factuur te betalen, is van rechtswege en zonder aanmaning gehouden een bijkomende schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, aan LUS TRANSPORT BV of diens rechtsopvolger te betalen. Deze schadevergoeding, met een minimum van € 45,00, is verschuldigd naast het gefactureerde bedrag, de intrest van 1% per maand en de eventuele gerechtskosten.

f. Indien een factuur niet tijdig door de afzender/koper/opdrachtgever betaald wordt, dan worden alle andere facturen van LUS TRANSPORT BV aan deze afzender/koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar: dit houdt in dat alle andere facturen onmiddellijk betaald dienen te worden en dat de afzender/koper/opdrachtgever geen beroep meer kan doen op de vervaldagen die op de facturen werden afgedrukt of waren overeengekomen.

g. Elke betaling die LUS TRANSPORT BV ontvangt van een afzender/koper/opdrachtgever wordt steeds gebruikt om de oudste nog openstaande factuur te betalen. Deze verrekening gebeurt ook indien de betaling melding maakt van een ander factuurnummer. Enkel indien de oudste factuur geldig en tijdig geprotesteerd werd, zal de verrekening op een volgende, jongere factuur gebeuren: een tijdig en geldig protest kan enkel gebeuren zoals bepaald in artikel 12c.

h. LUS TRANSPORT BV kan weigeren goederen af te leveren tot volledige betaling van alle aan haar verschuldigde gelden.

Art. 11: Elektronische gegevensverwerking

De afzender aanvaardt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen en de bewijskracht ervan. Hij doet in die optiek afstand van de mogelijkheid toepassing te maken van art. 1323 en volgende B.W. met betrekking tot de ontkenning van de handtekening en het geschrift. De afzender behoudt evenwel steeds de mogelijkheid een niet elektronische verwerking van zijn opdracht te vragen op het ogenblik van de bestelling van het vervoer.

Art. 11: Vervoerstermijnen

De opgegeven vervoerstermijnen zijn niet bindend: LUS TRANSPORT BV spant zich in om zich te houden aan normale vervoerstermijnen. LUS TRANSPORT BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaat door laattijdige levering, wat ook de oorzaak van de vertraging is. Het principe van de CUT-OFF time kan worden gegarandeerd door LUS TRANSPORT BV als het specifiek op de bestelbon of CMR is vermeld.

Art. 13: Klachten

a. Klachten m.b.t. zichtbare schade en zichtbare verliezen aan goederen die door LUS TRANSPORT BV werden vervoerd, dienen bij aflevering van goederen op de afleveringsbon of het vervoersdocument te worden aangebracht: indien dit niet gebeurde kan de klacht niet meer worden aanvaard. Klachten m.b.t. onzichtbare gebreken en onzichtbare verliezen aan de goederen die door LUS TRANSPORT BV werden vervoerd, dienen binnen 7 dagen na aflevering van de goederen schriftelijk te worden meegedeeld: indien dit niet gebeurde kan de klacht niet meer worden aanvaard.

b. In elk geval dienen de beschadigde goederen door de afzender ter beschikking van LUS TRANSPORT BV te worden gehouden met het oog op een tegensprekelijke vaststelling van de schade, bij gebreke waaraan de klacht niet meer kan worden aanvaard.

c. Betwistingen omtrent de factuur moeten binnen een termijn van vijf dagen na de facturatiedatum door middel van een aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan LUS TRANSPORT BV, onverminderd de gebeurlijke kortere termijnen ingevolge de toepassing van dwingende nationale en internationale rechtsregels. Bij gebreke van protest binnen de vijf dagen, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de afzender/koper/opdrachtgever.

Art. 14: Rembours

Bij het uitvoeren van vervoer onder rembours zorgt LUS TRANSPORT BV enkel voor het afleveren van de goederen tegen ontvangst van de op het vervoersdocument vermelde documenten of gelden: LUS TRANSPORT BV is nooit aansprakelijk voor de niet-inning van cheques, wissels, of andere geldende betaaldocumenten. De voor rekening van de afzender ontvangen cheques en contante gelden worden na de opdracht onmiddellijk aan de afzender bezorgd, behoudens andersluidende overeenkomst.

Art. 15: Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van LUS TRANSPORT BV is steeds beperkt tot de dekking voorzien in haar CMR verzekeringspolis of tot de aansprakelijkheid voorzien in het CMR-Verdrag, al naargelang welke van beide het laagst is: LUS TRANSPORT BV kan nooit voor een hoger bedrag worden aangesproken. Onze transporten worden steeds uitgevoerd onder toepassing van het CMR-verdrag en de CMR voorwaarden zoals die op de achterkant van de CMR-vrachtbrieven worden gestipuleerd.

b. Indien bij het afhalen van de goederen geen tegensprekelijke staat werd opgesteld tussen LUS TRANSPORT BV en de afzender, dan kan LUS TRANSPORT BV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan deze goederen.

Art. 16: Transport

a. Onder transport wordt verstaan elk vervoer waarbij LUS TRANSPORT BV instaat voor afhaling van de goederen bij de afzender of het door de afzender opgegeven adres en onmiddellijke aflevering bij de geadresseerde.

b. Het transport wordt uitgevoerd op basis van een berekening met software, die eveneens het aantal te rijden en aan te rekenen kilometers bepaalt: klachten in verband met het aantal aangerekende kilometers worden niet aanvaard.

Art. 17: Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen partijen en het vervoer zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn, naast de wettelijke en verdragsrechtelijke, de bevoegde rechtbanken van Antwerpen bevoegd.